1/ ĐĂNG KÝ  INTERNET CÁP QUANG   TỐC ĐỘ   KHU VỰC NỀN   KHU CỤC BỘ   Băng thông   Trả trước 6 tháng   Trả từng tháng   Trả trước  6 tháng   Trả từng tháng 6 Mbps —– —– 140.000 150.000 10 Mbps 170.000 180.000 160.000 170.000 16 Mbps 180.000 190.000 180.000 …